องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

คือ ส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบสารสนเทศทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Powerpointองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ^^

 

Advertisements

บทบาทความสำคัญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์   จะเห็นว่าทุกๆ ด้านนั้นล้วนช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราเป็นอย่างมาก และถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกกันทั่วไปว่าคอมพิวเตอร์ก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จัก เนื่องจากการทำงานทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่

สื่อประกอบเพิ่มเติม   >>>   Power  point :  บทบาทความสำคัญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์